Trường mầm non Yên Hồ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào năm 1965 là đơn vị trường mầm non hạng II, có cơ cấu tổ chức bộ máy đúng theo quy định. Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được thành lập vào đầu mỗi năm học. Có đầy đủ các thành viên trong Ban giám hiệu và các hội đồng. Hội đồng trường, Hội đồng  thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn chuyên môn và các tổ chức: Đảng, Công đoàn. Các tổ chuyên môn được thành lập theo quy định của Điều lệ và thực hiện đúng chức năng thẩm quyền.                     
Nhà trường và các tổ chức đoàn thể luôn xây dựng các kế hoạch hoạt động từ công tác quản lý phân công CB, GV, NV; lập kế hoạch xây dựng tu sửa mua sắm cơ sở vật chất, dự toán thu chi, quản lý chuyên môn và các hoạt động khác sát đúng, đề ra các gải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả mọi hoạt động của nhà trường được minh chứng bằng kết qua cụ thể và qua hồ sơ lưu trữ của các tổ chức đoàn thể rõ ràng minh bạch, sắp xếp khoa học. Đội ngũ quản lí đã qua các lớp học về quản lí giáo dục, công nghệ thông tin, trung cấp chính trị để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu đồng thời trau dồi năng lực quản lí, chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lí trong giáo dục hiện nay.