Tên / Số / ký hiệu : Số: 289 /PGDĐT-PCGD
Về việc / trích yếu

V/v Kiểm tra PCGD, XMC năm 2017

Ngày ban hành 08/10/2017
Loại văn bản Văn bản Phòng
Người ký duyệt Trịnh Hồng Mạnh
Xem : 90 Tải về
Nội dung chi tiết
        Kính gửi: Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn trong toàn huyện
Để đánh giá đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT làm căn cứ  Quyết định công nhận PCGD - XMC năm 2017 cho các xã, thị trấn, huyện thành lập đoàn kiểm tra tại các cụm xã cụ thể như sau:
I. KIỂM TRA SOÁT XÉT SỐ LIỆU, HỒ SƠ PCGD, XMC
1. Thời gian, địa điểm kiểm tra
 
Ngày Sáng Chiều
KT các xã Địa điểm KT KT các xã Địa điểm KT
16/10/2017  Đức Đồng, Đức Lạng, Đức Lạc, Đức Hòa, Đức Long, Đức Lập, Tùng Ảnh THCS Đậu Quang Lĩnh  Đức Yên, Thị Trấn, Đức Tùng, Đức Châu, Liên Minh, Trường Sơn,  Bùi Xá THCS Yên Trấn
17/10/2017  Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm, Đức La, Đức An, Tân Hương, Đức Thanh, Đức Dũng THCS Lê Văn Thiêm  Thái Yên, Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Quang, Đức Vĩnh, Đức Nhân THCS Bình Thịnh
Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ. Phòng đề nghị các trường THCS đặt địa điểm kiểm tra chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho công tác kiểm tra.
- Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra:
+ Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS;  
+ CBQL hoặc giáo viên làm công tác phổ cập các trường.
2. Nội dung kiểm tra
a. Hồ sơ chỉ đạo:
- Quyết định kiện toàn BCĐ phổ cập (QĐ chung PCMN5T, PC Tiểu học, PCTHCS và phổ cập bậc trung học); Kế hoạch công tác phổ cập năm học 2017-2018;  Biên bản họp ban chỉ đạo phổ cập (Viết tay, đóng quyển);
- Các văn bản chỉ đạo phổ cập của xã, thị trấn; Các văn bản chỉ đạo phổ cập của cấp trên (huyện, tỉnh và Bộ); Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập năm 2017;
-Tờ trình đề nghị huyện kiểm tra công nhận PCMN5T, PCGDTH, XMC, PCGDTHCS năm 2017; Lưu hồ sơ các năm trước.
b. Hồ sơ điều tra phổ cập:
- Phiếu điều tra hộ gia đình; Sổ phổ cập; Các bảng tổng hợp in từ phần mềm phổ cập tháng 10/2017 và tập lưu biểu mẫu các năm trước;
- Biên bản tự kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã ( theo mẫu quy định của Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện).
c. Các hồ sơ liên quan khác:
- Sổ đăng bộ; Sổ điểm các lớp; Hồ sơ chuyển trường;  Hồ sơ tuyển sinh;
- Kết quả thi tốt nghiệp, xét hoàn thành chương trình tiểu học; 
- Danh sách học sinh đang học , DS học sinh đã tốt nghiệp THPT, BT, Nghề …
3. Kiểm tra số liệu
- Kiểm tra độ chính xác số liệu giữa phiếu điều tra với số liệu trong máy tính, trong sổ phổ cập và các loại hồ sơ minh chứng khác.
- Kiểm tra kết quả xử lí trên các biểu tổng hợp; đối chiếu với kết quả phổ cập năm 2016. 
4. Kiểm tra thực tế hộ gia đình
Tuỳ tình hình thực tế, các đoàn bố trí kiểm tra thực tế một số hộ gia đình (đối chiếu thông tin trong phiếu điều tra với thực tế gia đình).
5. Kiểm tra các điều kiện về đội ngũ CBQL, GV, NV, CSVC phục vụ dạy học
- Kiểm tra đội ngũ CBGV, NV: Đối chiếu số liệu PCGD với số liệu của TCCB.
- Kiểm tra CSVC:  Đối chiếu số liệu PCGD với số liệu của TCCB.
II. KIỂM TRA CÔNG NHẬN PCGD, XMC NĂM 2017
1. Thời gian, địa điểm kiểm tra
Ngày Sáng Chiều
KT các xã Địa điểm KT KT các xã Địa điểm KT
18/10/2017  Đức Đồng, Đức Lạng, Đức Lạc, Đức Hòa, Đức Long, Đức Lập, Tùng Ảnh Phòng GDĐT  Đức Yên, Thị Trấn, Đức Tùng, Đức Châu, Liên Minh, Trường Sơn,  Bùi Xá Phòng GDĐT
19/10/2017  Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm, Đức La, Đức An, Tân Hương, Đức Thanh, Đức Dũng Phòng GDĐT  Thái Yên, Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Quang, Đức Vĩnh, Đức Nhân Phòng GDĐT
- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ.
- Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra:
+ Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 
+ CBQL hoặc giáo viên làm công tác phổ cập các trường.
2. Nội dung kiểm tra
 Kiểm tra việc hoàn thành, khắc phục hồ sơ, số liệu theo biên bản đoàn đã kiểm tra  soát xét, số liệu, hồ sơ  PCGD, XMC đã chỉ ra.
3. Hồ sơ nộp về Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện
a. Bậc học Mầm non
- Tất cả các biểu tổng hợp in từ phần mềm PCGD có chữ kí và đóng dấu;
- Báo cáo đánh giá kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Danh sách học sinh ngoại huyện, tỉnh đến học tại trường;
-Tờ trình đề nghị UBND huyện công nhận PCMN5T năm 2017.
b. Cấp Tiểu học
- Tất cả các biểu tổng hợp in từ phần mềm PCGD có chữ kí và đóng dấu;
- Các biểu mẫu XMC;
- Báo cáo đánh giá kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Danh sách học sinh ngoại huyện, tỉnh đến học tại trường;
- Danh sách giáo viên dạy tăng cường ở đơn vị mình;
-Tờ trình đề nghị UBND huyện công nhận PCGDTH, XMC năm 2017.
c. Cấp THCS
- Tất cả các biểu tổng hợp in từ phần mềm PCGD có chữ kí và đóng dấu;
- Báo cáo đánh giá kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Danh sách học sinh ngoại huyện, tỉnh đến học tại trường;
- Danh sách học sinh đang học tại các trường THPT, BT, Nghề năm 2017;
-Tờ trình đề nghị UBND huyện công nhận PCGDTHCS năm 2017.
Lưu ý:
- Các loại hồ sơ trên nộp về cho Ban chỉ đạo PCGD, XMC theo từng cấp học: Mầm non: Bà Phan Thị Kim Hoa – CV Phòng; Tiểu học: Ông Trần Ngọc Cương – CV Phòng; THCS: Ông Bùi Đình Hiền – CV Phòng.
- Ban chỉ đạo PCGD, XMC chỉ nhận một lần khi đủ các loại hồ sơ đã quy định;
- Khi đi kiểm tra các đơn vị cần mang theo dấu để đóng dấu biên bản.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện  trình UBND huyện ra Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2017 cho các xã, thị trấn trong tháng 10 năm 2017.
Để công tác kiểm tra thực hiện đúng kế hoạch, yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ và cử đúng thành phần làm việc với đoàn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV Phòng
- Lưu: VT    

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC

                 PHÓ TRƯỞNG BAN

                         (đã ký)
 

                   Trịnh Hồng Mạnh

             Q. TRƯỞNG PHÒNG GDĐT