Tên / Số / ký hiệu : Số: 15 /PGD -TĐKT
Về việc / trích yếu

V/v Hướng dẫn công tác bình xét thi đua học kì I năm học 2017-2018

Ngày ban hành 11/01/2018
Loại văn bản Công văn Phòng
Người ký duyệt Trịnh Hồng Mạnh
Xem : 41 Tải về
Nội dung chi tiết
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện
Để đánh giá việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong học kì 1 năm học 2017-2018, Phòng hướng dẫn các trường, các cụm thi đua thực hiện  những nội dung sau:
          Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS dựa vào các tiêu chí thi đua do Phòng ban hành để thực hiện trong năm học 2017-2018. Trên cơ sở các tiêu chí thi đua, các trường tự đánh giá kết quả thi đua của đơn vị mình trước ngày 16/01/2018, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 01 năm 2017 các cụm thi đua tiến hành họp, đánh giá, cho điểm và lập danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên các trường trong cụm (Phòng giao cho các Đ/c Cụm trưởng cụm thi đua chủ trì và điều hành họp để bình xét công tác thi đua các trường trong cụm).
 Hồ sơ nạp về Phòng:
- Bản cứng:
+ Bản tự đánh giá thi đua của các đơn vị trong học kì 1 năm học 2017 - 2018; bản tổng hợp thi đua theo các tiêu chuẩn đã được cụm đánh giá cho từng đơn vị.
+ Biên bản họp thi đua của các cụm.
- Bản mềm gửi vào Email: Thethoai@gmail.com
+ Bản tổng hợp thi đua theo các tiêu chuẩn đã được cụm đánh giá cho từng đơn vị.
- Thời gian nạp các loại hồ sơ tại Phòng: Vào sáng ngày 22 tháng 01 năm 2018 cho ông Trần Thế Thoại - Chuyên viên Phòng.
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường, Cụm trưởng các cụm thi đua triển khai thực hiện tốt những nội dung trên./.
    Nơi nhận                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;                                                                                     
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;                                                              (Đã ký)
- Công đoàn Ngành;
- Lưu VT.                             
                                                                                           Trịnh Hồng Mạnh